Cylchgrawn dylunio
Cylchgrawn dylunio
Dyluniad Swyddfa

Puls

Dyluniad Swyddfa Symudodd y cwmni peirianneg Almaeneg Puls i adeilad newydd a defnyddio'r cyfle hwn i ddelweddu ac ysgogi diwylliant cydweithredu newydd o fewn y cwmni. Mae'r dyluniad swyddfa newydd yn sbarduno newid diwylliannol, gyda thimau'n nodi cynnydd sylweddol mewn cyfathrebu mewnol, yn enwedig rhwng ymchwil a datblygu ac adrannau eraill. Mae'r cwmni hefyd wedi gweld cynnydd mewn cyfarfodydd anffurfiol digymell, y gwyddys eu bod yn un o'r dangosyddion allweddol o lwyddiant mewn arloesi ymchwil a datblygu.

Adeilad Preswyl

Flexhouse

Adeilad Preswyl Mae Flexhouse yn gartref un teulu ar Lyn Zurich yn y Swistir. Wedi'i adeiladu ar lain drionglog heriol o dir, wedi'i wasgu rhwng y rheilffordd a'r ffordd fynediad leol, mae Flexhouse yn ganlyniad goresgyn llawer o heriau pensaernïol: pellteroedd terfyn cyfyngol a chyfaint yr adeilad, siâp triongl y llain, cyfyngiadau ynghylch cynhenid lleol. Mae'r adeilad sy'n deillio ohono gyda'i waliau llydan o wydr a ffasâd gwyn tebyg i ruban mor ysgafn a symudol fel ei fod yn debyg i long ddyfodolaidd sydd wedi hwylio i mewn o'r llyn ac wedi cael ei hun yn lle naturiol i docio.

Mae Hyb Coworking 6280.ch

Novex Coworking

Mae Hyb Coworking 6280.ch Wedi'i leoli ymhlith mynyddoedd a llynnoedd yng Nghanol y Swistir hardd, 6280.ch mae canolbwynt coworking yn ymateb i'r angen cynyddol am fannau gwaith hyblyg a hygyrch yn ardaloedd gwledig y Swistir. Mae'n cynnig lle gwaith cyfoes i weithwyr llawrydd lleol a busnesau bach gyda thu mewn sy'n tynnu ysbrydoliaeth o leoliad bucolig y safleoedd ac yn talu gwrogaeth i'w orffennol diwydiannol wrth gofleidio natur bywyd gwaith yr 21ain ganrif yn gadarn.

Dyluniad Swyddfa

Sberbank

Dyluniad Swyddfa Cymhlethdod y prosiect hwn oedd dylunio gweithle ystwyth o faint enfawr o fewn ffrâm amser gyfyngedig iawn a chadw anghenion corfforol ac emosiynol defnyddwyr swyddfa bob amser wrth galon y dyluniad. Gyda'r dyluniad swyddfa newydd, mae Sberbank wedi gosod y camau cyntaf tuag at foderneiddio eu cysyniad yn y gweithle. Mae'r dyluniad swyddfa newydd yn galluogi staff i gyflawni eu tasgau yn yr amgylchedd gwaith mwyaf addas ac yn sefydlu hunaniaeth bensaernïol newydd sbon ar gyfer y sefydliad ariannol blaenllaw yn Rwsia a Dwyrain Ewrop.

Swyddfa

HB Reavis London

Swyddfa Wedi'i ddylunio yn unol â Safon Adeiladu WELL yr IWBI, nod pencadlys HB Reavis UK yw hyrwyddo gwaith sy'n seiliedig ar broject, sy'n annog chwalu seilos adrannol ac yn gwneud gweithio ar draws gwahanol dimau yn symlach ac yn fwy hygyrch. Yn dilyn Safon Adeiladu WELL, mae dyluniad y gweithle hefyd wedi'i anelu at fynd i'r afael â'r materion iechyd sy'n gysylltiedig â swyddfeydd modern, megis diffyg symudedd, goleuadau gwael, ansawdd aer gwael, dewisiadau bwyd cyfyngedig, a straen.

Cartref Gwyliau

Chapel on the Hill

Cartref Gwyliau Ar ôl sefyll yn ddiffaith am fwy na 40 mlynedd, mae capel Methodistaidd adfeiliedig yng ngogledd Lloegr wedi cael ei drawsnewid yn gartref gwyliau hunanarlwyo i 7 o bobl. Mae'r penseiri wedi cadw'r nodweddion gwreiddiol - y ffenestri Gothig tal a phrif neuadd y gynulleidfa - gan droi'r capel yn ofod cytûn a chyffyrddus wedi'i orlifo â golau dydd. Mae'r adeilad hwn o'r 19eg ganrif wedi'i leoli yng nghefn gwlad gwledig Lloegr sy'n cynnig golygfeydd panoramig i'r bryniau tonnog a chefn gwlad hardd.